Meet the Team

Associate Professor of Anesthesiology
Associate Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Medical Education Specialist
Simulation & Media Specialist
Simulation & Media Specialist

Facilitators

Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Associate Professor of Anesthesiology
Associate Professor of Anesthesiology
Associate Professor of Anesthesiology
Associate Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Associate Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Associate Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology
Assistant Professor of Anesthesiology

VA Simulation

Associate Professor of Anesthesiology
Nursing Program Manager